... ZS23
, ,

Ergobaby Pas Cher | adidas ultra boost pas cher | Nike Free Run Pas Cher | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Goyard Pas Cher | Ergo Baby Carrier Cheap

 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY
Zespołu Szkół Nr 23
 
 
 

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8 z dnia 23 września 2009 r.
obowiązuje od 1 września 2015 r.

aktualizacja 1 września 2016 r. (zmiana nazwy technikum)


PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

·         Ustawa „O systemie Oświaty”

·         Inne przepisy prawa oświatowego

·         Konwencja Praw Dziecka

·         Konwencja Praw Człowieka

·         Statut Zespołu Szkół Nr 23

·         Karta Nauczyciela

·         Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

WIZJA SZKOŁY

 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM, RODZICOM I ŚRODOWISKU, OTWARTA I NOWOCZESNA”


TRADYCJA SZKOŁY

 

LVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

TECHNIKUM  BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NR 1 IM. PROF. ZDZISŁAWA MĄCZEŃSKIEGO

HISTORIA SZKOŁY, PATRON, SZTANDAR SZKOŁY

 
 

MISJA SZKOŁY

 

PRACA Z UCZNIEM NA DRODZE POSZUKIWANIA PRAWDY O SOBIE I ŚWIECIE, POMOC W UKSZTAŁTOWANIU POSTAWY AKTYWNEJ I TWÓRCZEJ W CELU WYPEŁNIENIA WŁASNEGO, ŻYCIOWEGO ZADANIA W NOWEJ ZINTEGROWANEJ EUROPIE.


WIZERUNEK ABSOLWENTA
 

·         Posiada wiedzę i umiejętności

·         Jest samodzielny i odpowiedzialny w swoich działaniach

·         Przestrzega zasad kultury osobistej

·         Zna i respektuje system norm i wartości wynikających z polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego

·         Poszukuje autorytetów i wzorców moralnych

·         Szanuje prawa człowieka, potrafi działać w grupie, komunikować się z otoczeniem, zna języki obce

·         Czuje potrzebę ciągłej pracy nad sobą, kształcenia i rozwijania własnych zainteresowań

·         Jest wartościowym człowiekiem społeczeństwa

·         Jest otwarty, tolerancyjny i krytyczny wobec otaczającego środowiska i zachodzących w nim zjawisk

·         Ma świadomość, że współtworzy historię własnego kraju i Europy


ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 

·         Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez dbanie o ich wszechstronny rozwój

·         Wspieranie wychowawcze uczniów w ich działaniach na rzecz społeczności szkolnej i środowiskowej

·         Koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego

·         Tworzenie bezpiecznych warunków rozwoju i pracy dla całego środowiska szkolnego

·         Budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji.

·         Zachęcanie uczniów do współpracy, motywowanie, przyznawania prawa do błędu, wskazywanie dróg poprawy

 
WIZERUNEK NAUCZYCIELA

·         Wymagający

·         Życzliwy i tolerancyjny

·         Stymulujący i twórczy

·         Współpracujący w tworzeniu wspólnych metod działania oraz jasnych i jednoznacznych zasad postępowania akceptowanych przez członków społeczności szkolnej


CEL WYCHOWAWCZY: Wychowanie w sferze psychiki, woli, intelektu

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
UCZEŃ:

·         potrafi wyrazić oczekiwania, prośby, sądy,

·         umie pomagać innym,

·         jest kreatywny,

·         wyznacza własne cele i je realizuje,

·         rozpoznaje uczucie, emocje i panuje nad nimi,

·         kształtuje i motywuje własną pracę.

 
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
SPOSOBY EWALUACJI
Otwartość na ludzi i świat
Stworzenie uczniom warunków do poznawania zasad:

·         komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,

·         koncentracji uwagi,

·         aktywnego słuchania,

·         dyskutowania,

·         uzasadniania własnych poglądów, wyborów i opinii,

·         konstruowania jasnych, zrozumiałych wypowiedzi,

·         istoty procesu komunikacji,

·         szukania i analizowania przyczyn błędów, i zakłóceń procesu komunikacji a także sposobu ich unikania.

pedagog szkolny
wychowawcy
nauczyciele
rodzice

dyskusje z uczniami

Poszukiwanie prawdy o sobie
Kształtowanie umiejętności:

·         rozpoznawania własnych emocji i rozumienia uczuć innych osób,

·         odczytywanie mowy ciała,

·         umiejętność formułowania i wyrażania próśb, sądów i oczekiwań,

·         obrony własnych prawd.

pedagog szkolny
wychowawcy
nauczyciele
rodzice

sondaż,
ankiety wśród uczniów, nauczycieli,
obserwacja

 
Uczciwość
Kształtowanie umiejętności:

·         rozumienie drugiego człowieka,

·         szanowanie jego prywatności,

·         udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych,

·         rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

·         rozumienie wartości związanych z pomocą drugiemu człowiekowi.

pedagog szkolny
wychowawcy
nauczyciele
samorząd uczniowski
rodzice

obserwacja
dyskusje z uczniami

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów

Kształtowanie umiejętności:

·         wyszukiwania informacji i korzystania z nich,

·         przetwarzania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł i umiejętność dokonywania selekcji,

·         gospodarowania własnym czasem poprzez ustalenie sobie celów krótkoterminowych i długoterminowych,

·         sposobów oceny realizacji przyjętych zadań i celów,

·         przeciwdziałanie różnym formom agresji w tym cyberprzemocy,

·         wykorzystywania czasu wolnego,

·         rozwijania swoich zainteresowań poprzez pracę i naukę m.in. w kołach zainteresowań.

Rozwijanie umiejętności kontrolowania i oceniania własnej pracy

·         zapoznanie ze sposobami oceniania pracy,

·         pomoc uczniom w określaniu i kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej,

·         korzystanie z książek dotyczących problematyki psychologicznej, lepszego poznawania siebie, umiejętności tworzenia pozytywnych relacji z innymi ludźmi, poznawanie relacji międzyludzkich i środowiskowych.

uczniowie

rodzice
wychowawcy
pedagog szkolny
nauczyciele
bibliotekarz
doradca zawodowy

 

obserwacje własnych dokonań,
udział w spotkaniach i szkoleniach,
dyskusje z uczniami

 


CEL WYCHOWAWCZY: Wychowanie w sferze emocjonalnej i moralnej

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
UCZEŃ:

·         reprezentuje uczucia, emocje i panuje nad nimi,

·         przestrzega ogólnoludzkich norm etycznych i zasad postępowania,

·         poszukuje autorytetów i wzorców,

·         dba o swój rozwój, pracuje nad własnym charakterem.

 
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
SPOSOBY EWALUACJI

Budowanie systemu wartości opartych na wartościach uniwersalnych

Przestrzeganie zasad:

·         odróżniania dobra od zła według ogólnie przyjętych zasad,

·         uczenia wzajemnego poszanowania, solidarności i odpowiedzialności,

·         zwracania uwagi na sferę wartości ideowych,

·         poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego opartego na wartościach antyku i chrześcijaństwa,

·         poszanowania godności drugiego człowieka.

rodzice
nauczyciele
wychowawca
pedagog szkolny
rzecznik praw ucznia

 

lekcje wychowawcze, spotkania,
dyskusje,
obserwacje,
ankiety

Poszukiwanie autorytetów i wzorów

Kształtowanie umiejętności ucznia poprzez:

·         pokazywanie uczniom pozytywnych postaci, bohaterskich postaw, z którymi mogliby się identyfikować,

·         budowanie płaszczyzny współpracy między szkołą, a domem rodzinnym ucznia,

·         pedagogizacja rodziców,

·         dobrowolny udział rodziców w programie „Przeciwdziałanie agresji”,

·         wspomaganie rodziców w sytuacjach trudnych,

·         pomoc uczniom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi,

·         dobrowolny udział w programach profilaktycznych dla uczniów i rodziców,

·         promowanie zachowań prozdrowotnych,

·         kierowanie uczniów i rodziców do nawiązania współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój młodzieży,

·         budowanie wzorców osobowościowych jako odniesienie do własnego postępowania.

 
rodzice

nauczyciele
wychowawcy
pedagog szkolny
rzecznik praw ucznia
dyrektor

 

lekcje wychowawcze, spotkania,
dyskusje,
obserwacje,
ankiety i analizy

         
 


CEL WYCHOWAWCZY: Wychowanie człowieka umiejącego uczestniczyć w życiu kulturalnym

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
UCZEŃ:

·         reprezentuje właściwe postawy i przestrzega kultury osobistej,

·         zna i stosuje zasady godnego zachowania i poszanowania drugiego człowieka,

·         zna i respektuje system norm i wartości wynikających z dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej,

·         rozumie i akceptuje różnice wynikające z odmienności kulturowej,

·         rozumie i akceptuje różnice wynikające z odmienności religijnej,

·         poszukuje i analizuje przyczyny zjawisk naszej cywilizacji na poziomie posiadanej wiedzy,

·         rozwija własną wrażliwość estetyczną, kształtuje upodobania do obcowania z dziełami sztuki,

·         reprezentuje właściwą postawę prozdrowotną i ekologiczną.

 
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
SPOSOBY EWALUACJI

Utrwalanie nawyków grzecznościowych

Aprobata dla zachowań odpowiedzialnych, zgodnych z przyjętymi zasadami i normami społecznymi

·         uczeń dobrze współpracuje w grupie,

·         uczeństosuje system norm i zasad ogólnie przyjętych w zachowaniach społecznych,

·         uczeń uczestniczy w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole,

·         uczeń jest otwarty na współpracę z innymi członkami społeczności szkolnej w klasie i w szkole, w zakresie swoich możliwości,

·         uczeń bierze udział w akcjach charytatywnych,

·         wolontariat.

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski

 

obserwacja,
rozmowy,
system oceniania z zachowania,
programy wychowawcze realizowane przez pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców, wolontariat

 

Kształtowanie postaw tolerancji i przyjaźni

Uczestniczenie w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i w szkole

·         dbanie i rozwijanie zachowań tolerancji, wzajemnej akceptacji i przyjaźni

·         uczestniczenie w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych

·         współodpowiedzialność za rozwiązywanie problemów klasowych

·         życzliwość i tolerancja,

·         służenie pomocą innym

·         umiejętność rozróżniania czynów i postaw dobrych i złych,

·         dokonywanie właściwych wyborów w oparciu o uniwersalny system wartości

·         szanowanie przekonania innych

·         otwartość na potrzeby innych

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
pedagog szkolny

obserwacje
rozmowy
system oceny z zachowania

 

Stosowanie reguł zachowania w instytucjach publicznych

·         Wycieczki do instytucji kulturalnych i miejsc publicznych, takich jak kina, galerie, muzea, biblioteki, uczelnie, spektakle teatralne, wycieczki i imprezy okolicznościowe itp.

·         Spotkania z przedstawicielami świata kultury

wychowawcy
nauczyciele
wyznaczeni opiekunowie
pracownicy instytucji

 

obserwacje
analiza i wnioski

Edukacja prozdrowotna i ekologiczna

Udział uczniów w:

·         konkursach i olimpiadach ekologicznych,

·         zbieraniu i segregowaniu śmieci,

·         akcjach mających na celu pogłębianie wiedzy na temat środowiska i przyrody,

·         zajęciach mających na celu troskę o zdrowie i rozwój fizyczny,

·         zajęciach prozdrowotnych i proekologicznych,

·         pogadankach, badaniach profilaktycznych lub prozdrowotnych,

·         spotkaniach ze specjalistami z zakresu zdrowia,

·         spotkaniach ze specjalistami mającymi na celu ochronę młodzieży przed zagrożeniami,

·         akcjach na rzecz budowania zdrowego środowiska psychospołecznego (m.in. klimat społeczny szkoły).

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
pedagog szkolny
pielęgniarka szkolne
Samorząd Uczniowski

obserwacje
analiza i wnioski

Rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej

Udział uczniów w:

·         corocznym koncercie wigilijnym, w którym przedstawiane są tradycje tego święta w różnych krajach,

·         kultywowaniu tradycji polskiej związanej ze świętami,

·         spotkaniach z ludźmi kultury,

·         poznawaniu praw związanych z ochroną dóbr kultury,

·         poznawaniu zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego,

·         zajęciach poświęconych patronom, organizacja tygodnia patrona szkoły,

·         poznawaniu historii szkół i współodpowiedzialności w jej tworzeniu

·         podtrzymywanie tradycji szkół,

·         coroczny udział w akcji „Arsenał”,

·          zachęcaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym np. Warszawy.

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
Samorząd Uczniowski
zaproszeni gości

obserwacje
analiza i wnioski


CEL WYCHOWAWCZY: Wychowanie społeczne i przygotowanie do samorządności

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
UCZEŃ:

·         reprezentuje właściwą postawę prospołeczną w klasie, szkole, środowisku,

·         zna i stosuje pojęcie godności drugiego człowieka,

·         dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,

·         jest tolerancyjny, odpowiedzialny.

 
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
SPOSOBY EWALUACJI

Wychowanie w duchu poszanowania praw człowieka

Kształtowanie umiejętności:

·         dokonywania wyborów światopoglądowych, etycznych w życiu osobistym i społecznym

·         analizowania praw i obowiązków obywatela,

·         poznawanie podstawowych praw rodzinnych ,obywatelskich,

·         poznawania podstaw prawodawstwa zarówno polskiego jak i europejskiego,

·         przestrzegania Statutu Zespołu Szkół i obowiązujących regulaminów.

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
dyrektor szkoły
zaproszeni gości np. prawnicy

rozmowy
debaty Samorządu Uczniowskiego
obserwacja
ankiety
analiza wniosków

Rozbudzanie potrzeb działania na rzecz innych

Stwarzanie uczniom warunków do:

·         prawidłowego funkcjonowania w: rodzinie, szkole, środowisku lokalnym, narodowym i innym,

·         otwartości wobec życia społecznego,

·         aktywnego życia społecznego,

komunikacji w różnych sytuacjach życiowych,

·            akceptowania i poszanowania różnic międzyludzkich,

·            pracy w Samorządzie Uczniowskim na rzecz społeczności szkolnej,

·            tworzenia prawa obowiązującego w szkole zgodnie z przepisami,

·            kształtowania zadań integracyjnych,

·            zwiększania stopnia odpowiedzialności i samodzielności,

·            budowania prawidłowych relacji z otoczeniem,

·            budowania postawy kreatywnej i skutecznej w działaniu.

rodzice
wychowawcy
nauczyciele

pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
zaproszeni gości np. prawnicy, dziennikarze

 

rozmowy
debaty Samorządu Uczniowskiego
ankiety
analiza wniosków


CEL WYCHOWAWCZY: Kształtowanie postawy patriotycznej z jednoczesnym uświadomieniem tolerancji i otwartości na świat

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
UCZEŃ:

·         reprezentuje właściwą postawę patriotyczną,  jest dumny z tego, że jest Polakiem i Europejczykiem,

·         zna tradycje rodzinne, szkolne oraz narodowe

·         posiada świadomość postawy patriotycznej

·         zna historię szkoły, Warszawy, Polski i Europy,

·         jest przygotowany do życia w zintegrowanym społeczeństwie europejskim

·         zna zasady poszanowania dla innych ludzi, odmienności narodowej, kulturowej i religijnej

 

CELE OPERACYJNE

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSOB EWALUACJI
Kształtowanie postaw patriotycznych

Uczeń powinien:

·         okazywać szacunek symbolom narodowym,

·         okazywać szacunek symbolom religijnym, bez względu na to jakiego jest wyznania,

·         czcić święta narodowe,

·         okazywać szacunek do obiektów dziedzictwa narodowego i europejskiego,

·         okazywać szacunek oraz w miarę możliwości opiekować się pomnikami, grobami, miejscami pamięci narodowej,

·         kultywować tradycję narodową, regionalną ,

·         poznawać historię Polski, regionu.

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
dyrektor szkoły

wycieczki
spotkania
obserwacje
analiza postaw

Kształtowanie postaw związanych z tradycją i historią szkoły

Uczeń zna:

·         biografię patrona szkoły,

·         miejsca w Warszawie związane z historią patrona, historią szkoły,

·         tradycje szkoły.

Uczeń uczestniczy w:

·         opiece nad grobem patrona,

·         świętach związanych z historią szkoły,

·         ważnych wydarzeniach społeczności szkolnej,

·         podnoszeniu prestiżu szkoły,

·         uroczystościach szkolnych.

Uczeń okazuje szacunek patronowi oraz sztandarowi szkoły

rodzice
wychowawcy
nauczyciele
dyrektor szkoły

konkursy
wycieczki
sympozja
uroczystości szkolne

 

Przygotowanie do komunikowania się w nowej zintegrowanej Europie

·         Nauka języków obcych

·         Zachęcanie do poznawania i poszerzania wiedzy o Polsce i państwach europejskich

·         Wyjazdy na praktyki zawodowe do państw europejskich

Nauczyciele języków obcych
nauczyciele WOS-u
nauczyciele przedmiotów zawodowych

konkursy
wycieczki
olimpiady
analiza wyników

 

 

bottom