... ZS23
, ,
Szkolny Program Profilaktyki

Zespołu Szkół nr 23

 

Podstawa prawna do tworzenia i realizacji programu profilaktyki, to:

 

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Art.48, ust.1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art.53, ust.3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Art.54, ust.2 Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3. i 4., należy:

1.      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a.      Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. Nr 4, poz. 17) ogłoszone 15.01.2009 r. obowiązuje od dnia 30.01.2009 r.

·         Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r.

·         Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

·         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

·         Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

·         Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

·         Rządowy program „Zero tolerancji dla przemocy” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z 6 marca 2007 r.

·         Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjęty Uchwała Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.


1.      Założenia ogólne.

Szkolny Program Profilaktyki adresowany jest do młodzieży uczącej się w LVIII Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Budownictwa i Architektury nr 1. Do zadań szkoły należy przede wszystkim profilaktyka określana jaku uprzedzająca, która skupia się na wzmocnieniu czynników chroniących oraz redukcji czynników ryzyka. Są to działania wspomagające prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów. Program ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych, rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami współczesnego życia, emocjami. Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i ukierunkowuje je na:

-          wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

-          ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

-          inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.

Działania profilaktyczne ukierunkowane są również na grupy zwiększonego ryzyka, wymagają one dobrego rozpoznania w społeczności szkolnej grup uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej czy rodzinnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku codziennego procesu edukacji, szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. Dla młodzieży znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka podejmowane są działania zgodnie z procedurami przy współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie.

Młodzież, która uczy się w naszym Zespole Szkół ma szansę realizować swoje zainteresowania. Może uczestniczyć w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych. Budujemy bezpieczne i przyjazne środowisko, wolne od różnego rodzaju używek, niezdrowego stylu życia oraz innych zagrożeń cywilizacyjnych, mających wyniszczający wpływ na psychikę i godność osobistą młodego człowieka. Podejmujemy szereg przemyślanych zadań, które pozwolą bezpiecznie przejść przez trudny czas stawania się dorosłym człowiekiem.

Przyjmujemy założenie, iż profilaktyka to nie tylko specjalnie prowadzone zajęcia. W ramach powyższych oddziaływań uznajemy za bardzo ważny również codzienny kontakt ucznia z nauczycielem. Oczekujemy, że postawy nauczycieli, charakteryzowane, jako profilaktyczne np. stawianie wymagań na miarę możliwości uczniów, współudział w budowaniu grupy, zachęcanie do współpracy, motywowanie poprzez odkrywanie mocnych stron uczniów, uczenie metodami aktywizującymi, twórcze i kreatywne podchodzenie do lekcji zaowocują zmniejszeniem ilości niepowodzeń i problemów uczniów.

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany w oparciu o diagnozę potrzeb naszej placówki na podstawie:

1.      Ankiety adresowanej do uczniów i rodziców klas pierwszych w celu poznania ich oczekiwań wobec szkoły,

2.      Ankiety skierowanej do uczniów klas pierwszych dotyczącej poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu,

3.      Uwag i spostrzeżeń wychowawców klas,

4.      Informacji uzyskanych od nauczycieli podczas spotkań zespołów wychowawczych i zespołów klasowych.

5.      Analizy frekwencji  szkolnej uczniów,

6.      Pomysłów podsuwanych przez Samorząd Uczniowski,

7.      Informacji zwrotnych uzyskanych w kontaktach z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne).

Program profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 23 jest zgodny z programem wychowawczym szkoły oraz Statutem ZS 23, zestawem programów nauczania. W realizacji zadań profilaktycznych biorą udział wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

Celem kształcenia ogólnego jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła nasza kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność.

2.      Standaryzacja programu

Program profilaktyczny będzie spełniał następujące standardy jakościowe:

-          zapewnienie bezpieczeństwa uczestników poprzez:

o   respektowanie podmiotów –uczestników programu,

o   poszanowanie ich godności i indywidualności,

o   ochronę prywatności i zapewnienie dyskrecji,

o   uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczniów,

-          profesjonalizm realizatorów programu i adekwatność oddziaływań profilaktycznych

Skuteczność programu w oparciu o:

-          rzetelność informacji,

-          uwzględnienie poziomu już posiadanej wiedzy,

-          rzeczowość informacji,

-          dostosowanie informacji do poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego uczniów i ich możliwości percepcyjnych.

3.      Cel programu profilaktycznego szkoły i zadania programowe.

Celem programu profilaktycznego jest doskonalenie umiejętności społecznych, zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialnych wyborów.

Diagnozy sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół nr 23 dokonano przez wychowawców klas i pedagogów szkolnych. Uczniowie wszystkich klas zostaną objęci programem profilaktycznym zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi przez nich samych, wychowawców, rodziców i pedagogów szkolnych. Wyłowiono następujące problemy:

-          palenie papierosów,

-          eksperymenty z alkoholem, narkotykami i dopalaczami,

-          zachowania agresywne,

-          problemy zdrowia psychicznego,

-          nadmierne korzystanie z Internetu oraz nadużywanie czasu spędzanego na grach komputerowych.

4.      Formy realizacji programu

Oddziaływania profilaktyczne prowadzone są w ramach:

-          lekcji wychowawczych,

-          lekcji wychowania fizycznego, religii oraz innych przedmiotów,

-          zajęć warsztatowych z uczniami,

-          zajęć pozalekcyjnych,

-          udziału w uroczystościach szkolnych, apelach, imprezach kulturalnych, wycieczek szkolnych,

-          spotkań z pielęgniarką,

-          spotkań ze specjalistami ( psychologami, terapeutami, funkcjonariuszami policji i straży miejskiej, kuratorami sądowymi i innymi według potrzeb),

-          spotkań z rodzicami,

-          stałej współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

5.      Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.

W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń:

-          uzyskuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną,

-          uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić,

-          identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia,

-          osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną,

-          nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki,

-          występuje niski wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,

-          rodzice chętnie biorą udział w oferowanych im programach, warsztatach.

 

Cele

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Integracja i adaptacja klas pierwszych

 

-      Prowadzenie zajęć integracyjno-adaptacyjnych w klasach pierwszych LO I TBiA.

pedagog szkolny

 

wrzesień

-     Integracja uczniów na poziomie szkoły.

-     Angażowanie uczniów w życie klasy i szkoły  poprzez udział w uroczystościach, konkursach i innych wydarzeniach.

-     Angażowanie uczniów w działania na rzecz środowiska lokalnego (akcje charytatywne)

nauczyciele

wychowawcy klas

pedagodzy szkolni

cały rok

-     Rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, wyjściach i wycieczkach

wychowawcy klas

pedagodzy szkolni

nauczyciele

 pierwszy semestr

-     Zapobieganie przejawom agresji słownej i rówieśniczej

wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Nr 23

cały rok szkolny

Praca nad poprawą frekwencji i realizacją obowiązku nauki, przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie o dyscyplinę

-     Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, prawami i obowiązkami ucznia oraz konsekwencjami wynikającymi z łamania ustalonych zasad zgodnie z procedurami postępowania.

nauczyciele

wychowawcy klas

wrzesień

 

-     Systematyczne sprawdzanie obecności na każdej lekcji.

-     Stałe kontrolowanie frekwencji we wszystkich klasach .

-     Punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji.

nauczyciele

wicedyrektor

wychowawcy klas

cały rok szkolny

 

-     Nagradzanie najwyższej frekwencji w poszczególnych klasach i wyróżnienie osób najlepiej uczęszczających do szkoły.

dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy

 

na zakończeniu roku szkolnego

 

-     Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

-     Motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły.

nauczyciele uczący

 

cały rok szkolny

-     Zwiększenie kontaktów z rodzicami uczniów, którzy samowolnie opuszczają zajęcia szkolne (listy, telefony, e-maile).Motywowanie rodziców do korzystania z e-dziennika.

-     Wspieranie rodziców w procesie wychowania (dyżury pedagogów, pogadanki na zebraniach z rodzicami i spotkania indywidualne).

wychowawcy klas

pedagodzy szkolni

cały rok szkolny

Przeciwdziałanie przejawom agresji

 

-     Diagnozowanie zjawisk agresji i przemocy oraz innych zjawisk dysfunkcyjnych w klasach.

pedagodzy szkolni

w miarę potrzeb

 

-     Warsztaty dotyczące:

o  komunikacji interpersonalnej,

o  zachowań asertywnych,

o  rozwiązywania konfliktów,

o  radzenia sobie w sytuacjach stresowych –stres pod kontrolą.

pedagodzy szkolni

pedagodzy szkolni

 

-     Kształcenie umiejętności zachowania się :

o  w sytuacjach kryzysowych,

-     dokonywania wyborów życiowych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,

-     efektywnego spędzania czasu wolnego.

wychowawcy klas

pedagodzy szkolni

cały rok

 

-     Analizowanie treści prac uczniów dokonywanych przez nauczycieli razem z pedagogiem szkolnym pod kątem ewentualnych problemów osobistych i rodzinnych ucznia.

nauczyciele poloniści,

nauczyciele religii i etyki

wychowawcy klas

pedagodzy szkolni

cały rok

 

-          Przeciwdziałanie dyskryminacji, szerzenie postaw tolerancji, szacunku i równości

nauczyciele, wychowawcy klas,

pedagodzy szkolni

cały rok

 

-     Prowadzenie działań opiekuńczych wobec młodzieży wykazującej cechy ofiar przemocy fizycznej i psychicznej.

pedagodzy szkolni

 

cały rok

 

-     Mediacje pomiędzy uczniami, grupami, klasami.

pedagodzy szkolni

 

według potrzeb

-     Przeciwdziałanie używaniu wulgaryzmów przez młodzież poprzez lekcje z kultury języka, kultury życia.

wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas

 

cały rok

 

-     Przeciwdziałanie aktom wandalizmu i niszczeniu mienia społecznego.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

-     Zapobieganie kradzieżom na terenie szkoły.

wszyscy pracownicy

nauczyciele Zespołu Szkół

cały rok

 

-     Interwencja wobec niewłaściwych postaw i zachowań uczniów w czasie rzetelnie pełnionych dyżurów przez nauczycieli.

nauczyciele dyżurni

 

cały rok

 

-      Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów także poza budynkiem szkoły.

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

 

cały rok

 

-     Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły.

dyrektor szkoły

 

cały rok

 

Profilaktyka uzależnień

Dopalacze, narkotyki

Uzależnienia behawioralne

-     Zmiana klimatu szkolnego i zachowań uczniów w stosunku do palenia tytoniu poprzez działania interwencyjno –edukacyjne:

o  Projekcje filmów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynikotynowej

o  Prowadzenie akcji plakatowych, happeningów

-     Uświadomienie młodzieży praw osób niepalących

-     Kontrola toalet i innych pomieszczeń szkoły

-     Kontrolowanie terenu wokół szkoły.

wychowawcy klas

pielęgniarka szkolna

pedagodzy szkolni

nauczyciele dyżurujący

pracownicy obsługi i administracji

cały rok

wg harmonogramu

oddziaływań profilaktycznych w roku szkolnym

-     Zajęcia na temat bezpiecznego Internetu

o  poruszanie  zagadnień bezpieczeństwa w sieci

o  ochrona przed wirusami, przejęciem danych

o  kiedyś bójki teraz bulling

o  obsesyjne fotografowanie się –selfie portret i wrzucanie do sieci informacji o własnych intymnych sprawach

-     problem uzależnienia od gier komputerowych

-     Prowadzenie gazetki ściennej na ww. tematy

nauczyciel informatyki

wychowawcy

pedagodzy

cały rok

wg harmonogramu oddziaływań profilaktycznych w roku szkolnym

-     Przeciwdziałanie eksperymentom z narkotykami, dopalaczami i piciem alkoholu.

-     Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez specjalistów.

specjaliści

pedagodzy

wychowawcy

cały rok

wg harmonogramu oddziaływań profilaktycznych w roku szkolnym

Promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

 

-     Uwrażliwienie rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.

-     Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

-     Prowadzenie w klasach maturalnych programu „Stres pod kontrolą”

pielęgniarka  szkolna

pedagodzy szkolni, psycholog z poradni psychologiczno - pedagogicznej

cały rok

-     Promowanie zasad zdrowego odżywiania się.

wszyscy nauczyciele, (w szczególności nauczyciele wf i biologii/, pracownik bufetu szkolnego

cały rok

-     Uświadamianie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi (bulimia, anoreksja i inne).

pedagodzy pielęgniarka

nauczyciele

cały rok

-     Rozszerzenie specjalistycznej pomocy  psychologiczno –pedagogicznej.

pedagodzy szkolni

cały rok

-     Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

nauczyciele wf oraz wychowawcy klas

cały rok

-     Uwrażliwienie uczniów na konieczność poznawania zasad udzielania pierwszej pomocy.

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, pielęgniarka

 

cały rok

-     Przestrzeganie procedur postępowania zmniejszających ryzyko próby samobójczej uczniów.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

Działania skierowane do nauczycieli

Cele

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Wzmacnianie

i stałe rozwijanie kompetencji wychowawczych

-     Utrzymywanie stałej współpracy z pedagogami szkolnymi, wicedyrektorami, pielęgniarką szkolną.

dyrektor szkoły

pedagodzy szkolni

według potrzeb

-     Prowadzenie spotkań podczas zespołów klasowych dotyczących postępowania z uczniem w sytuacji kryzysowej.

pedagodzy szkolni

 

według potrzeb

-     Przekazywanie aktualnych informacji w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji zaburzających świadomość oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, a także przekazywania informacji o specjalistycznych punktach pomocy.

-     Podnoszenie efektywności podejmowanych działań profilaktycznych, poszerzanie wiedzy nt substancji zaburzających świadomość.

pedagodzy szkolni

 

cały rok

-     Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych u nauczycieli, doskonalenie kompetencji w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego młodzieży.

pedagodzy szkolni

 

według potrzeb

Działania skierowane do pracowników administracji  obsługi

Cele

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Doskonalenie umiejętności społecznych

 

-     Udział w wybranych spotkaniach psycho-edukacyjnych obejmujących doskonalenie umiejętności społecznych, w tym kontakt z uczniami.

pedagodzy szkolni

 

cały rok

-     Przekazywanie informacji o zaobserwowanych zachowaniach ryzykownych wyznaczonym pracownikom szkoły (dyr. szkoły, wicedyrektorzy, pedagodzy szkolni).

kierownik gospodarczy

 

cały rok

Działania skierowane do rodziców

Cele

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

rodziców

-       Przekazywanie informacji o substancjach zmieniających świadomość (prelekcje, udział w programach profilaktycznych).

pedagodzy szkolni

wychowawcy klas

według planu i potrzeb

 

-     Informowanie o punktach udzielających specjalistycznej pomocy.

pedagodzy szkolni

według planu i potrzeb

 

-     Udział w rozmowach kształcących umiejętności wychowania.

pedagodzy szkolni

według planu

 

-     Przekazywanie prawnych aspektów wychowania –prawa i obowiązki ucznia.

pedagodzy szkolni

wychowawcy klas

według planu

 

-     Wskazanie rodzicom miejsc szczególnych zagrożeń w okolicach szkoły.

wychowawcy klas

 

według planu spotkań z rodzicami

 

-     Stała współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

pedagodzy szkolni

cały rok

-     Przekazywanie informacji o nieobecnościach w szkole ich dzieci.

wychowawcy klas

 

według planu spotkań z rodzicami

 

-     Monitorowanie obecności rodziców na zebraniach

-     Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

pedagodzy szkolni

wychowawcy klas

cały rok

 

bottom