Download Cisco 210-451 pdf - Free VCE Exams For All 1Y0-201 pdf 070-346 pdf Cisco Exam 640-911 pdf | Latest VCE Dumps JN0-102 pdf 70-487 pdf Free 352-001 pdf VCE Download for Cisco CCDE Cisco 070-410 pdf 210-060 pdf Microsoft 70-412 pdf Dumps 700-501 pdf 70-417 pdf 200-125 dumps 100-105 dumps Free 210-260 dumps VCE Download for Cisco CCNA Security 300-075 dumps 300-070 dumps Actual 200-105 dumps Cisco ICND2 Exam Questions 300-101 dumps 300-115 dumps Download Cisco
Friends link: 820-422 98-365 98-367 AX0-100 C_TBIT44_731 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122
ZS23
, ,

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher | Louis Vuitton Outlet | adidas ultra boost pas cher | Nike Free Run Pas Cher | Herveleger dress | louisvuittontw.org | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher | Canada Goose Jakke Dame | New Balance Australia | Goyard Pas Cher | Louis Vuitton Pas Cher | Ergo Baby Carrier Cheap | Cheap Goyard bags | Louis Vuitton Pas Cher

Regulamin współzawodnictwa międzyklasowego

 1.  Cele współzawodnictwa

  1. Celem współzawodnictwa międzyklasowego jest:

   • stałe podwyższanie wyników nauczania i aktywności społecznej przez poszczególne zespoły klasowe,

   • porównywanie wyników pracy poszczególnych klas,

   • zachęcanie i stwarzanie możliwości młodzieży do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

  2. Współzawodnictwo prowadzone jest oddzielnie dla:

   • LVIII Liceum Ogólnokształcącego,

   • Technikum Budowlanego nr 1.

  3. Wyniki współzawodnictwa ogłaszane są do 30 września następnego roku szkolnego.

  4. Klasy, które zajmują czołowe miejsca we współzawodnictwie, otrzymują nagrody, których formę ustala corocznie Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 23, stosownie do własnych możliwości.

 2. System punktacji

  1. Na zakończenie okresu klasyfikującego oblicza się ilość punktów za:

   •  wyniki nauczania (średnia klasy; uczniowie ze średnią powyżej 4,5),

   • frekwencję oraz ilość uczniów z zachowaniem nagannym,

   • kulturę klasy,

   • udział klasy w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły,

   • zadania dodatkowe realizowane przez klasy.

  2. Wyniki nauczania punktowane są w następujący sposób:

   1. średnia klasy:                        ilość punktów:

   3,7 i powyżej                    20

   3,69 - 3,50                        14

   3,49 - 3,20                        10

   3,19 - 2,90                         4

   2, 89 i poniżej                    0

   1. ilość uczniów ze średnią powyżej 4,5:               ilość punktów:

   3 i więcej                                                       10

   2                                                                     6

   1                                                                     4

  3. Frekwencja oraz ilość uczniów z zachowaniem nagannym punktowane są w następujący sposób:

   1. procent nieobecności nieusprawiedliwionych:     ilość punktów:

            1,49 i poniżej                                                     20

            1,5 - 2,99                                                          14

            3,0 - 4,50                                                          10

            4,51 – 6,0                                                           4

            6,1 i powyżej                                                       0

   2. za każdego ucznia z oceną naganną zachowania odejmuje się 2 punkty.

  4. Kultura klasy punktowana jest w następujący sposób:

   ocena:                            ilość punktów:

   wzorowa                                10

   dobra                                      8

   poprawna                                4

   nieodpowiednia                        0

  5. Zasady punktacji zadań dodatkowych.
   1. Każda klasa może wziąć udział w realizacji dodatkowych zadań wynikających z potrzeby szkoły i otrzyma 5 punktów, jeżeli w akcji będzie uczestniczyć 15% lub powyżej osób z klasy.
   2. Góra grosza - klasy nagradzane są za największą ilość zebranych pieniędzy:

    I miejsce                      6 punktów

    II miejsce                     4 punkty

    III miejsce                    3 punkty

   3. Targi edukacyjne EXPO. Udział uczniów w targach punktowcu jest w następujący sposób:

    czwartek i piątek rano                                4 punkty

    czwartek i piątek popołudniu                       8 punktów

    sobota                                                     10 punktów

  6. Wyjścia pozaszkolne
   Punktowane są jedynie wyjścia klasowe, odbywające się po zakończeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 90% uczniów klasy - 5 punktów za każde wyjście.
 3. Tryb ustalania wyników
  1. Wyniki współzawodnictwa ustala Prezydium Samorządu Uczniowskiego wspólnie z oraz opiekunami samorządu.
  2. Ocenę kultury ustala Rada Pedagogiczna na podstawie oceny wychowawcy.
  3. Aktywność klasy oceniana jest na podstawie pisemnej informacji składanej do 15 września następnego roku szkolnego opiekunom Samorządu przez samorząd klasowy. Informacja musi być potwierdzona podpisem wychowawcy klasy.
 4. Postanowienia końcowe

Zmiany w regulaminie proponowane przez Samorząd Uczniowski zatwierdza każdorazowo Rada Pedagogiczna.

bottom
http://www.realmadridplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com